Kdo jsme

Jsme rodiče, sourozenci a přátelé dnes už dospělých lidí s autismem. Společně jsme založili neziskovou organizaci Tady to mám rád s posláním zlepšit kvalitu života lidí s autismem a jejich rodin.

Naším cílem je vybudování důstojného bydlení, rodinného typu na míru potřeb dospělých lidí s PAS – Nový domov. Prošlapáváme cestu pro ostatní rodiče a organizace, aby mohly vzniknout další podobné místně i finančně dostupné, individualizované pobytové služby pro lidi s autismem. Bydlení rodinného typu by se mělo stát do budoucna normou a ne vzácným úkazem.

Proč Tady to mám rád

Protože tak si představujeme domov. Místo, kde se cítíme bezpečně. Místo, kde se k nám hezky chovají. Místo, kde je nám dobře. Prostě místo, kde to mám rád.

Proč to děláme

Náš příběh

Od roku 2006 podporujeme rozvoj sociálních služeb komunitního charakteru pro osoby se zdravotním postižením, jsme zapojeni do komunitního plánování v Jihomoravském kraji.

Od roku 2011 intenzivně pracujeme na vybudování celoroční pobytové služby rodinného charakteru pro mladé lidi s autismem. První projekt, na který jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu, byl přes veškerou snahu zmařen v roce 2013. Přišla petice proti bydlení ze strany budoucích sousedů a stavební úřad nevydal stavební povolení. Proto členové spolku vložili veškeré úspory do nákupu pozemků ve vedlejší vesnici. Petice a nepochopení ze strany sousedů přišly znovu, tentokrát byly pro realizaci fatální. Dotaci jsme museli vrátit, pozemky prodat a účelově vázané dary vrátit.

Po tomto neúspěchu jsme dál pokračovali v šíření povědomí o autismu a zapojili jsme se do mezinárodního projektu, zaměřeného na šíření osvědčené praxe v péči o osoby s PAS. Navázali jsme spolupráci s organizacemi a rodinami v ČR i v zahraničí. Od roku 2014 jezdíme na stáže, sdílíme poznatky a učíme se od kolegů z Autismo Burgos ze Španělska a The Irish Society for Autism z Irska, více o spolupráci zde.

V roce 2018 jsme získali podporu Jihomoravského kraje ve formě příslibu pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu. V roce 2019 jsme byli zařazení do sítě sociálních služeb.

Našli jsme skvělé místo se vstřícnými sousedy. Vypracovali jsme projektovou žádost Nový domov, celkové náklady 26 582 450 Kč.

V roce 2019 jsme získali jsme dotaci v rámci výzvy IROP na rekonstrukci rodinného domu ve výši 14 850 827,50 Kč, prostředky bohužel nelze využít na jeho nákup. Proto aktivně hledáme další finanční zdroje. Podařilo se nám získat dotaci 2 miliony Kč na nákup nemovitosti od Jihomoravského kraje.

V roce 2020 jsme díky krajské dotaci provedli první splátku na nákup domu a nemovitost byla převedena do majetku spolku, splnili jsme podmínky IROP pro vydání právního aktu – rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Celý rok 2020 jsme intenzivně jednali s bankami o půjčce na nákup nemovitosti – bez úspěchu, narazili jsme na problém metodiky bank při poskytování úvěru neziskovým organizacím. Žádná z šesti oslovených bank nám nebyl schopna úvěr poskytnout.

Tak začalo intenzivní hledání dalších zdrojů na úhradu druhé splátky nemovitosti, oslovování nadací, individuálních dárců, kraje a obcí. Podařilo se nám získat podporu 20 obcí v ORP Šlapanice (20 obcí je stále v jednání), čehož si velmi vážíme.

Přes veškerou pomoc aktuálně dlužíme 5 114 517 Kč, na návratných finančních výpomocech a odložené poslední splátky ceny domu. Podpořit nás můžete ZDE. 

V prosinci 2022 byl Nový domov zkolaudován a my se blížíme k šťastnému konci, nebo spíš začátku? Od začátku roku probíhá intenzivní práce na registraci služby, tak aby se první obyvatelé mohli od 1. května 2023 začít pomalu stěhovat.

Náš tým

Mgr. Jana Hubová

Projektová manažerka

Projektová manažerka Nového domova pro dospělé osoby z PAS. Jedna ze zakládajích členů Tady to mám rád.

Spoluzakladatelka APLA ČR, APLA Jižní Morava, stála u zrodu terénních sociálních služeb pro osoby s PAS v JMK, metodik komunitního plánování JMK, kurzy na péči o osoby s PAS v ČR i ve Velké Británii, lektorka akreditovaných kurzů MPSV péče o osoby s PAS.

Čtrnáct let praxe v přípravě a realizaci projektů evropských fondů. Dvanáct stáží ve službách pro osoby s PAS ve Španělsku a Irsku.

MgA. Kateřina Boukalová

Předsedkyně organizace

Předsedkyně spolku. Absolventka divadelního manažerství na JAMU (2011). Vzdělaná v oblasti projektového managementu, marketingu a fundraisingu. Zkušenost s organizací mezinárodních projektů a podávání žádostí o dotace od českých i zahraničních subjektů.

Od roku 2012 – 2020 působila na Novém Zélandu jako instruktorka lyžovaní se zaměřením na výuku lidí s fyzickým i mentálním postižením. V letech 2017 – 2020 působila jako manažerka lyžařské školy v Japonsku se zaměřením na rozvojové projekty a nadstandardní péči o klienty.

Ing. Martina Lintnerová

Fundrising a PR

Diplomová práce na téma fundrising neziskových organizací, výzkum dostupných nástrojů a jejich finančního přínosu.

Pět let zkušeností jako projektový manažer na projektech ESF, včetně projektů v rámci Deinstitucionalizace sociálních služeb.

Účast na deseti zahraničních stážích u partnerů ve Španělsku a Irsku, sdílení ověřené praxe v poskytovaní sociálních služeb lidem s PAS. Zaměření na nastavení PR aktivit a financování organizace.

Provoz sociálního podniku, se zaměřením na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

Bc. Iva Šoupalová

Finanční manažerka

Čtrnáct let praxe v přípravě a realizaci projektů evropských fondů.
Dva roky praxe jako hodnotitel operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekty ministerstva zdravotnictví systémové od roku 2015.
Stáže ve Španělsku se zaměřením na nastavení a financování služeb pro osoby s PAS.

Mgr. Daniela Halámková

Psycholožka, externí spolupráce

Studium psychologie na FF MU v Brně. Osobní asistentka i asistentka pedagoga pro děti s PAS, poté školní psycholožka na škole pro žáky s postižením. Tvorba a výuka kurzu o PAS pro budoucí psychology i studenty jiných oborů; lektorování kurzů pro sociální pracovníky. Aktuálně realizace výzkumu v oblasti zrakového vnímání dětí s PAS. Pro Tady to mám rád, z.s. se podílí na tvorbě odborných textů.

Spolupracující odborníci

Ing. Miroslava Jelínková , CSc.

Založila a od roku 1994 stojí v čele Občanského sdružení AUTISTIK, je členem AUTISMEUROPE a Světové autistické organizace (WAO). Ing. Miroslava Jelínková získala odbornou kvalifikaci v oboru vzdělávání studiem na Pedagogické fakultě UK v rámci celoživotního vzdělávání obor Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s autismem.
Dále se paní Jelínková od roku 1997 věnuje výchově a vzdělávání dospělých občanů s autismem, dříve v Modrém klíči následně v Dětském centru Paprsek.

Oblast spolupráce: Sdílení informací a zkušeností s cílem budování komunitní pobytové služby pro dospělé osoby s PAS.

Paedr. Blanka Veškrnová

Inspektorka kvality sociálních služeb, ředitelka sdružení Práh jižní Morava, z.ú., které poskytuje lidem s duševním onemocněním podporu prostřednictvím čtyř registrovaných služeb např. chráněné bydlení, služba dle § 51 chráněné bydlení, zákona č. 108/2006 Sb., služba je poskytována od r. 2002 doposud, má zkušenosti s projekty IROP v rámci rozvoje sociálních služeb v metropolitní oblasti Brno (Práh – chráněné bydlení Křenová IROP), OPZ začleňování lidí s duševním onemocněním prostřednictvím komunitní práce, absolvovala stáže ve službách pro osoby s PAS. Paní Veškrnová je členka Odborné rady pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče.

Oblast spolupráce: Konzultace při nastavení kvality komunitních služeb v kontextu legislativního rámce České republiky.

Výroční zprávy