Co je autismus

Za nejzávažnější projev autismu je považována narušená komunikace a problémy v sociální oblasti.

Člověk s autismem často neumí vyjádřit co potřebuje, co cítí, co prožívá… Člověk s autismem se neumí vcítit do druhého, nechápe ironii a vyslovený text chápe doslovně. Striktně dodržuje daná pravidla, protože mu dávají pocit jistoty.

Člověk s autismem je člověk jako každý jiný.

Člověk má právo žít nezávislý, plnohodnotný život.

Člověk má právo volby. Volby jak chce žít svůj život, co si ráno nachystá k snídani, jaké tričko si obleče, s kým chce svůj život sdílet…

Autismus nemůže být překážkou naplňování základních lidských práv v civilizované společnosti.

Diagnóza

Porucha autistického spektra (autismus) – je v ČR oficiálně uznána od roku 1994. Dle dostupných střízlivých prevalencí se každé 100 narozené dítě rodí s poruchou autistického spektra.

Autismus a další poruchy autistického spektra patří mezi celoživotní neurovývojové poruchy, které mají vliv na sociální a komunikační schopnosti člověka. Ovlivňuje to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje. Důsledkem poruchy je, že osoba špatně vyhodnocuje informace, které k ní přicházejí a z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. Lidé s autismem nerozumí světu kolem sebe, tomu co vidí, slyší ani tomu co cítí a prožívají. Jde o vrozené postižení mozkových funkcí, které umožňují komunikaci, sociální interakci, fantazii, kreativitu. Často se setkáváme s hypersensibilitou v oblasti smyslového vnímání – hluk, materiál, světlo, chuť atp., také je časté rituální chování a špatná tolerance změny, neschopnost smysluplně trávit čas. Osoby s autismem potřebují celoživotní podporu a pomoc druhé osoby, strukturované bezpečné prostředí na míru, vysokou míru vizualizace, klid a soukromí.